Don Kistler
 
 Ds. Don Kistler is medevoorganger in de South Hills Reformed Presbyterian Church (PCA). Oprichter en directeur van Soli Deo Gloria Ministries in Pittsburgh, Pennsylvania en auteur van het boek, A spectacle Unto God (1995). Hij heeft de kerk in het bijzonder gediend door het toezicht houden op het redigeren en herdrukken van meer dan 105 puriteinse boeken in de laatste acht jaar.

Don KistlerIk denk dat er een aantal redenen zijn  voor het weer oplevende interesse in de puriteinen en hun geschriften. Een van die redenen is dat mensen moe worden van de loze beloften die de godsdienst doet en die ze vervolgens niet waar kan maken. Er worden allerlei beloften gedaan, maar omdat de mensen in de godsdienst zichzelf zoeken raken ze teleurgesteld als deze beloften niet worden waar gemaakt. Ik denk dat mensen ook moe zijn van een zeer oppervlakkig geloof. De meeste mensen aanbidden God niet, omdat de God waar ze over horen het niet waard is om aanbeden te worden. Hij is niet " de hoog Verhevene". Hij is niet "de HERE God almachtig, die regeert voor altijd en eeuwig". Hij is alleen maar "mijn vriend". Bekendheid leidt in dit geval tot minachting. De puriteinen waren mensen die een passie hadden voor het kennen van God. Ik heb tien redenen opgeschreven waarom het lezen van de puriteinen vandaag de dag van belang is. Elk van deze redenen is direct afgeleid van de puriteinse visie op God en de Schrift.
 
1) Zij zullen uw voorstelling van God vergroten tot een niveau dat u waarschijnlijk niet voor mogelijk hield.
 
Het zal u een God laten zien die het echt waard is om geprezen en aanbeden te worden. Jeremiah Burroughs zei in zijn klassieker Gospel Worship, "De reden waarom we God op zo'n kleinerende manier aanbidden komt doordat we God niet in Zijn Glorie zien." De moderne mens hoort over een God die het niet waard is aanbeden te worden. Waarom zou hij een God aanbidden die wel goed wil doen, maar dat niet kan bewerkstelligen omdat de mens eenvoudigweg niet mee wil werken? Wie is er dan soeverein? De mens!
 
Lees de puriteinen en u zult zichzelf in geestelijk opzicht behoorlijk alleen voelen. U zult opgewonden raken over wat u leest en wat u van binnen zult voelen. Dan zult u ontdekken dat er maar weinig mensen zijn die begrijpen waar u het over heeft  en dat kan eenzaamheid met zich meebrengen. Wanneer u Jesaja's visie op God ervaart (Jes. 6) en u zich realiseert dat de werkelijkheid van God oneindig meer is dan iets dat u met uw verstand kunt doorgronden dan zult u inzien dat de gemiddelde mens niet veel van God weet. Veel minder dan op het hoge niveau waar u op denkt.
 
Een van de redenen waarom we zo armzalig denken is omdat we zo weinig lezen. Lezen helpt ons te denken. We leven tegenwoordig in een fotografische in plaats van een typografische cultuur. Alles wordt weergegeven in foto's, video's en films. Al het werk is al voor ons gedaan, zodat we niet meer met de concepten hoeven te worstelen. Iemand anders interpreteert de materie voor ons in beelden. Vierhonderd jaar geleden werden woorden vastgelegd op papier. Dit dwong de lezer om de opgeschreven gedachten zelf te verwerken.
 
2) De puriteinen hadden een "liefdesaffaire" met Christus. Ze schreven veel over de schoonheid van Christus.
 
Een van de grootste puriteinen was Thomas Goodwin, een congregationalist. Schrijvend over de hemel zei Goodwin, "Als ik naar de hemel ga en zou ontdekken dat Christus daar niet was, zou ik onmiddellijk weggaan. Want de hemel zou een hel voor mij zijn zonder Christus." De hemel zonder Christus is geen hemel. En als Christus er niet is, dan heb ik geen behoefte om er te zijn. Deze mensen waren verliefd op Christus.
 
James Durham schreef in de toepassing van zijn preek over Hooglied 5:16: "Als Christus totale liefelijkheid is, dan is al het andere bij elkaar weerzinwekkend." Zo denken wij niet over Christus, of wel? Wij willen een beetje van Christus en een beetje van heel veel andere dingen. Maar de ware christen wil Christus en niets anders dan Christus.
 
Samuel Rutherford schreef het volgende over de schoonheid van Christus:
Ik durf te zeggen dat noch de pennen van engelen, noch hun tongen, nee, zoveel werelden van engelen als dat er druppels water in de zeeën, de fonteinen en de rivieren der aarde zijn Hem niet voor u kunnen beschrijven. Ik geloof dat Zijn liefelijkheid me heeft overvallen met de macht van twee hemelen. Och, was er maar een  ziel die zo wijd is als de buitenste cirkel van de hoogste hemel dat het Zijn liefde kan bevatten! En zelfs dan zou het maar een beetje van die liefde kunnen bevatten. Welk een aanblik, om in de hemel te zijn, in die wonderschone boomgaard van het Nieuwe Paradijs. Te zien, te ruiken, te beroeren, te kussen die heerlijke veldbloem, die onsterfelijke boom des levens! Zijn naakte schaduw zou voor mij voldoende zijn; een glimp van Hem zou voor mij de garantie van de hemel zijn.
 
Al waren er duizenden tienduizenden miljoenen werelden en even zoveel hemelen, vol mensen en engelen dan nog zou Christus niet karig zijn met het voorzien van onze noden. Ons allen zou hij voorzien. Christus is een bron van leven. Wie kan zeggen hoe ver het is tot de bodem? Laat de schoonheid van duizenden  paradijselijke werelden, zoals de Tuin van Eden, met elkaar versmelten. Breng samen alle bomen en bloemen, alle geuren en kleuren, alle smaken en vreugden, alle schoonheid en liefelijkheid. O, welk een schoonheid en pracht zou dat niet zijn? En toch voor die heerlijke, meest geliefde Christus zou het minder zijn dan een druppel regen in alle zeeën, rivieren, meren, fonteinen  van tienduizenden werelden.1
 
Hier getuigt iemand echt van een  liefdesrelatie met Christus, niet waar?
 
3) De puriteinen helpen ons de toereikendheid van Christus te begrijpen.
 
Dit komt onder zwaar vuur te liggen in onze moderne kerk. Je mag dan Christus hebben die je redt, maar vandaag de dag  heb je psychologie nodig om  het te redden in dit leven. Je mag dan Christus hebben die je redt en die je helpt met je geestelijke noden, je hebt iets anders nodig voor die diepe emotionele pijnen die je voelt.
 
Er is een boek van Ralph Robinson, een tijdgenoot van Thomas Watson, Christ All in All. Een ander boek, met dezelfde titel werd geschreven door Philip Henry. Robinson schreef meer dan zevenhonderd bladzijden over één vers uit Kolossenzen 2, " alles en in alles is Christus" (3:11). U ziet dat onze onvolkomenheid in het begrijpen van Christus' toereikendheid ons probleem is. Als Christus alles in al is, hoe kunnen wij dan naar iets of iemand anders kijken voor de antwoorden?
 
In zijn boek "the Saints' Treasury" heeft Jeremiah Burroughs een preek over dit zelfde vers uit Kolossenzen. Burroughs doet daarin de volgende uitspraak, "Voorzeker is Christus een voorwerp toereikend voor de voldoening van de Vader." Hier zou toch niemand van ons over discussiëren, of wel soms? Jesaja vertelt ons dat God het resultaat van Zijn zielenpijn zal zien en tevreden zal zijn. Christus is dus toereikend om de Vader tevreden te stellen. Burroughs gaat verder: "Voorzeker, Christus is een voorwerk toereikend voor de bevrediging van iedere ziel!" Begrijpt u de redenering? Heb medelijden met die christenen die hun hele leven klagen over het lot in hun leven alsof Christus niet genoeg is. Wat een godslastering om te zeggen dat Christus wel genoeg is om God tevreden te stellen, maar dat Hij niet toereikend is om mij tevreden te stellen! Lang voordat er een Freud was, had een puritein het probleem van het moderne psychologische geklets, waar de hedendaagse kerk zo gecharmeerd van is, opgelost.
 
4) De puriteinen helpen ons de toereikendheid van de Bijbel voor het leven en de godsvrucht in te zien.
 
Dat is het wat Petrus zei (2 Petrus 1:3-4). De Schrift geeft ons de kennis van God welke ons alles geeft wat betrekking heeft op het leven en de godsvrucht. Tegenwoordig luidt het credo van de mensheid: "Ik zoek naar self-esteem (eigendunk, eigenwaarde)," of, "Ik wil gewoon lekker in mijn vel zitten."
 
Wat christenen nodig hebben is geen self-esteem, maar Christ-esteem! Jesaja ontdekte wie God was en toen ontdekte Jesaja wie Jesaja was. Ik herinner me nog dat ik voor een spreekbeurt in het buitenland was uitgenodigd om over mezelf te praten. Ik kan me niks onintressanters voorstellen dan dat u iets over mij te weten komt. In Burroughs' boek "Saints' Treasury" is draagt zijn eerste preek de titel "The incomparable excellency and holiness of God". Deze is gebaseerd op het oudtestamentische vers "Wie is aan U gelijk, O God, onder de volken?". Het is een vijfendertig bladzijden tellende preek waarin Burroughs een helft schrijft over de glorie van God. Daarna schrijft hij over de tweede helft van het vers, "en wie is aan u gelijk, O Israël?". Wat is het nut? Aangezien er niemand is zoals uw God, is er niemand zoals u! Daarom heb je geen self-esteem  nodig om jezelf goed te voelen. Je hebt dat Christ-esteem nodig; je moet je goed voelen over God. Als de mens is geschapen naar het evenbeeld van God hoe kan dan ooit iemand een gebrek aan eigenwaarde hebben? Christus ruilde Zijn leven voor Zijn kerk. Dat is pas echte waarde!
 
5) De puriteinen kunnen ons leren over het gruwelijke karakter van de zonde.
 
Zo schreef Edward Reynolds het boek "The Sinfulness of Sin" en van de hand van Jeremiah Burroughs verscheen "The Evil of Evils". Er is geen enkel leerstuk waarin het zozeer van belang is om orthodox te zijn als in dit. Wanneer je leer over de zonde uit het lood staat, gaan alle andere leerstellingen ook schuiven. Dit is het draadje die het hele kleed ontrafelt.
 
Burroughs schreef zevenenzestig hoofdstukken op deze stelling: Zonde is erger dan lijden; mensen zullen alles doen om lijden te vermijden, maar nauwelijks iets om zonde te vermijden. Echter, zonde is erger dan lijden, omdat zonde de oorzaak is van het lijden. Burroughs stelt het volgende: Zonde is erger dan de hel, omdat de zonde de hel veroorzaakt heeft. De oorzaak is erger dan het gevolg.
 
Obadiah Sedgwick, een vooraanstaande Londense presbyter die lid was van de Westminster Assembly, schreef een diepgravend boek, The Anatomy of Secret Sin. Dit is een beschouwing op David's pleitgebed om bevrijd te worden van geheime zonden: de zonden die verborgen liggen in de diepten van onze harten. Zonden die niemand kent behalve wij en God. De zonden die net zo slecht en verdoemend zijn als elke andere zonde.
 
Jonathan Edwards zei het volgende over zonde: "Iedere zonde is van oneindige proportie, en is minder of meer gruwelijk, afhankelijk van de eer van de persoon tegen wie gezondigd is. Aangezien God oneindig heilig is, is zonde oneindig slecht." Daarom is er niet zoiets als een kleine zonde, omdat de geringste zonde een handeling van kosmisch verraad is, begaan tegen een oneindig heilige God.
 
Alleen al om haar puur literaire waarde is dit materiaal onbetaalbaar. Edwards'  beeldspraak in Sinners in the Hands of an Angry God is onovertroffen. Hij  vergelijkt God met een boogschutter. De boog staat gespannen, de pijl gericht op het hart van de zondaar, de boogschutters  armen trillen omdat de boog zo gespannen staat. Het is puur het welgevallen van God die toornig is over de zonden van iedere dag, dat Hem er van weerhoudt om de pijl doel te laten treffen en vervolgens te verdrinken in het bloed der zondaren, aldus Edwards. Een seculiere auteur die een artikel schreef over Edwards werd de volgende vraag gesteld door een christen: "U weet dat als Edwards gelijk heeft, dan die pijl op uw hart gericht is. Hoe slaapt u ‘s nachts?" Het antwoord van de man luidde: "Soms slaap ik helemaal niet! Ik hoop alleen dat hij ongelijk heeft."
 
6) De puriteinen helpen ons met het praktische leven.
 
Richard Baxter's Christian Directory is wel  "het beste handboek voor bijbelse counseling wat ooit geschreven is" genoemd. Voor de vorige eeuw werd elke vorm van counseling vanaf de kansel gedaan. Of tijdens pastorale bezoeken aan huis om de familie te onderrichten. Voorgangers werden gezien als artsen van de ziel. Interessant genoeg betekent het woord psychologie, studie van de ziel. Suke (van psyche en psychologie ) betekent ziel. Wat ooit een kuur voor zondige zielen was, is nu tot een kuur voor zieke geesten is geworden. Dat is tegenwoordig weggenomen van de voorgangers, die de ziel het beste kennen, en gegeven aan de counselors van wie de meesten niet eens in God geloven. Zij kunnen geestelijke ziekten niet genezen. Baxter's Directory laat de genialiteit van een man zien die de Schrift op alle gebieden van het leven kon toepassen. Dr. James Packer noemt het het beste Christelijke boek ooit geschreven. Lewis Bayly's Practice of Piety is een toonbeeld van een puriteins handboek voor devotie. De idee was om de hele dag het leven in te richten naar de Bijbel. Dr. John Gerstner zegt dat dit boek de aanleiding was voor de puriteinse beweging.
 
Er was geen levensterrein waarvan de puriteinen geloofden dat het niet geordend kon worden door de Bijbel. Iedere minuut van de dag moest gebruikt worden voor goddelijk nut. Nathanael Ranew schreef een schitterend werk, getiteld Solitude Improved by Divine Meditation. Een puriteinse klassieker over spirituele meditatie. Ranew's vooronderstelling is dat zelfs wanneer een christen alleen is hij zichzelf kan ‘verbeteren' door zijn gedachten nuttig te besteden, namelijk door mediteren over God en Zijn eigenschappenattributen. Als er een elfde gebod zou zijn dan zou het deze zijn: "Gij zult geen tijd verspillen".
 
De puriteinen schreven veel van deze ‘handboeken'. John Preston preekte vijf keer vanuit I Tessalonicenzen 5:17 over gebed, onder de titel The Saints' Daily Excersise, te vinden in het boek The Puritans on Prayer.
 
R.C. Sproul schreef het voorwoord voor Jeremiah Burroughs' boek A Treasure on Earthly-Mindedness. Dit is een boek over de zonde van het wereldgelijkvormig denken in plaats van het nadenken over Gods gedachten. De puriteinen waren behalve erg theologisch ook erg pastoraal. Christopher Love, over wie ik het boek A Spectacle Unto God heb geschreven, zei het volgende in zijn derde deel in een reeks van preken over groeien in deugd:
 
Kijk niet zozeer naar je zonden, maar kijk ook naar je deugden. Zwakke christenen kijken meer naar hun zonden dan naar hun deugden, terwijl God naar hun deugden kijkt. De Heilige Geest heeft gezegd, "Gij hebt gehoord van het geduld van Job". Hij zou ook "Gij hebt gehoord van het ongeduld van Job" gezegd kunnen hebben. God echter rekent Zijn volk niet af op wat slecht in hen is, maar op wat goed is. Van Rachabs verbergen van de spionnen wordt melding gedaan. Er wordt geen melding gemaakt van de leugen die ze vertelde toen ze dit deed. Van het goede wordt melding gedaan, dit om haar te prijzen. Wat verkeerd was werd begraven in stilzwijgen  of wordt op z'n minst niet opgeschreven om tegen haar te gebruiken om haar te belasten. Diegene die een tekening van Alexander maakte met een litteken op z'n gezicht, tekende hem met een vinger op dat litteken. God legt Zijn vinger van genade op de littekens van onze zonde. Hoe goed is het om zo'n meester te dienen die bereid is het goede wat we doen te belonen, die wil vergeven en voorbij wil gaan aan wat fout is. Daarom, u die slechts enkele deugden heeft, bedenk dat God Zijn oog heeft op die enkele deugd. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven.
 
7) De puriteinen zullen ons helpen met evangelisatie die bijbels is. 
 
Over het algemeen staat de mens centraal in de hedendaagse evangelisatie. Bij de puriteinen stond God centraal. De puriteinen hadden een andere leerstellingdoctrine die voor het grootste gedeelte uit het oog is verloren. Deze leer was bekend onder de naam seeking of preperation for salvation. Het was een wijdverbreid begrip onder de Engelse puriteinen en de reformatoren. Het werd door Jonathan Edwards onderwezen in zijn preek Pressing into the Kingdom en daarvoor al door zijn grootvader Solomon Stoddard. Stoddard schreef A Guide to Christ, over welke John Gerstner zegt dat dit het beste handboek over Reformed Evangelism is dat hij kent. Ter aanvulling zou u ook het boek van Thomas Watson, Heaven taken by storm, kunnen lezen.
De leer van het zoeken leert ons dat God werkt door middelen. Als de mens gered wil worden dan zou hij gebruik moeten maken van deze middelen. Laat ik u een voorbeeld geven. Geloof komt door horen en de mens wordt door geloof gered, of correcter, de mens wordt gered door genade door geloof. Maar als ik geloof nodig heb om God te behagen en ik realiseer me dat ik het niet in me heb om in een reddende God te geloven, wat dan?
 
Dit is het punt waar seeking om de hoek komt kijken. Als geloof wordt gewerkt door te horen, dan moet ik een goede preek over Christus horen. Als God mij gaat redden, is Zijn normale middel het gebruik maken van  het preken van het Evangelie. God is absoluut niet verplicht om mij te redden als ik een preek hoor. Het is echter niet waarschijnlijk dat Hij mij op een andere manier zal redden dan door het horen van een preek over Zijn genade.
 
Dan is het aan de zondaar om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om zijn hart te verzachten. Hij kan zijn redding niet verdienen. Wat hij wel kan doen is samenwerken met God aan deze redding in plaats van deze tegen te werken. Ik maak mezelf niet welgevalliger voor God door te zoeken, aangezien ik het uit zelfzucht doe. Ik maak mezelf wel minder aanstootgevend voor God en zelfs als God mij niet redt dan zal mijn straf in de hel wel minder zijn. De puriteinen zouden zeggen: "Als je niet naar God kunt gaan met een oprecht hart, ga dan naar God om een oprecht hart." Zoek de Here.
 
8) Het lezen van de puriteinen helpt ons om de juiste prioriteiten te stellen.
 
II Korintiërs 5:9 zegt: "Daarom stellen wij er eer in...Hem welgevallig te zijn." Een puritein zei het zo, "Gods lach is mijn grootste beloning; Zijn fronsende blik mijn grootste angst." Inderdaad is het zo dat waar me mee omgaan we besmet worden. Dan is het een investering in de eeuwigheid om met de puriteinen om te gaan. Jeremiah Burroughs' boek Gospel Fear gaat over het stellen van de juiste prioriteiten. Het bevat zeven preken over Jesaja 66:2. Dit vers handelt over de betekenis van het beven voor het Woord van God. Als God zegt, "op zulken sla Ik acht...en wie voor Mijn woord beeft.", dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat we weten wat het betekend om voor Zijn Woord te beven.
 
9) De puriteinen kunnen ons helpen met opheldering over hoe de mens weer tot verzoening komt met God. 
 
Een ander werk van Solomon Stoddard is zijn meesterwerk over toegeschreven rechtvaardigheid, The safety of appearing on the Day of Judgment in the Righteousness of Christ. Ik kan het belang van het  zuiver zijn over toegeschreven rechtvaardigheid niet genoeg benadrukken. Vooral niet nu velen niet zuiver zijn over het eeuwige verschil tussen toegeschreven en ingestorte rechtvaardigheid. Het verschil tussen deze twee standpunten is niet even simpel de afstand tussen Rome en Geneve; het is de afstand tussen hemel en hel. Ik beveel u het boek Justification by Faith ALONE over dit onderwerp aan. Als u specifiek een puriteinse titel over dit onderwerp wilt lezen, lees dan The Puritans on Conversion of the Almost Christian Discovered door Matthew Mead. Mead somt zesentwintig punten die men als christen  zou moeten doen.  Het bewijst niet dat men daadwerkelijk christen is wanneer men deze zesentwintig punten heeft afgewerkt. Het bewijst wel dat men geen christen is wanneer dit niet gebeurt. Niet iets voor de bedeesden van hart. Dit was de zeventiende-eeuwse  versie van  Het evangelie van Jezus, 300 jaar voordat John MacArthur zijn voortreffelijke werk schreef.
 
10) Laten we ten slotte kijken naar de puriteinen en het gezag van de Schrift.
 
We weten dat de Bijbel God is die tot ons spreekt. Het klassieke vers uit Timotheüs leert ons dat ieder schriftwoord is ingegeven door de inspiratie van God (letterlijk, door God ingeblazen). En we weten dat we moeten gehoorzamen, wat God ook zegt. Dat was het wat de mens uit het Oude Testament zich realiseerde. In Exodus 24:7 verklaren zij, "Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen." Er is niets dat God zegt wat wij niet moeten doen; doen we dat niet dan zijn wij geen christenen! Zo eenvoudig is het!
 
De puriteinse theologen die in 1643 lid waren van de Westminster Assembly schreven:
De autoriteit van de Heilige Schrift, om welke redenvoor welke het geloofd en gehoorzaamd moet worden, is niet afhankelijk van het getuigenis van enig persoon of  kerk; maar volledig van God (Die de waarheid zelf is), de Auteur ervan; en daarom moet het ontvangen worden omdat het Gods Woord is.2
 
We weten dat wij, wanneer God spreekt moeten luisteren. Een groot gedeelte van de zendingsopdracht bestaat eruit dat mensen geleerd moet worden om zich over te geven aan de autoriteit van Gods Woord - "en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb" (Mat. 28:20). Dat is het wat mensen verbaasde toen Jezus onderwees.  In Matteüs 7:29 staat dat wanneer Jezus onderwees de mensen verbaasd waren. Wat was de grond van hun verbazing? "Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden." Dat is precies hoe predikanten moeten preken; met gezag. Het is een gebod van God dat zij dat doen. "Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten." (Tit. 2:15).  Terwijl wij beamen dat wij zouden gehoorzamen wanneer God iets zou zeggen, vergeten wij dat de toegewijde voorganger God is die tot ons spreekt. Het is de reformatorische visie van de bediening vanaf de kansel dat wanneer een getrouwe voorganger het Woord van God uitlegt, het Gods stem is die je hoort. Niet die van een mens. Dat houdt in dat het gehoorzaamd moet worden.
 
Het meest positieve echter, wat we vaak na een preek horen is dat mensen het interessant vonden en erover na zullen denken. Maar God heeft ons Zijn Woord niet gegeven om onze mening er op los te laten of erover na te denken. Hij gaf Zijn Woord om te gehoorzamen.
 
De puritein Thomas Taylor schreef:
Het Woord van God moet op zo'n dusdanige wijze worden gebracht dat de majesteit en autoriteit ervan gehandhaafd blijven. Christus' ambassadeurs moeten Zijn boodschap brengen zoals Hij het zelf zou uitten. Een vleiende bediening is een vijand voor deze autoriteit. Want als een voorganger moet zorgen dat er zoet gevoosde woorden klinken, is het voor hem onmogelijk om de waarheid niet te verraden. Deze autoriteit weerstaan, of haar verzwakken, is een grote zonde hetzij bij belangrijke mensen, hetzij bij minder belangrijke mensen en de Here staat het niet toe dat Zijn boodschappers afgesneden worden. Toehoorders moeten (a) bidden voor hun leraren, opdat zij het Woord met autoriteit, met doortastendheid en met vrijmoedigheid mogen brengen; (b) deze autoriteit bij voorgangers niet uitleggen als zijnde kwaadheid of bitterheid; en (c) niet weigeren om te buigen voor deze autoriteit, of kwaad worden wanneer het zwaar drukt op praktijken waar zij zich niet van af willen keren. Want het is gerechtvaardigd voor God om het licht bij hen te doven die het aangereikte licht weigeren.
 
Deuteronomium 30:20 vergelijkt het liefhebben van God met het gehoorzamen van Zijn stem. Eigenlijk zegt het dat we God zo liefhebben. Dit is dus hoe de puriteinen de Bijbel zien. Hun  hoge dunk van God kwam voort uit hun hoge dunk van de Schrift. Als wij God op zo'n manier willen kennen als zij deden, moeten wij van Zijn Woord houden zoals zij deden. Die liefde zal alleen maar groeien door ijverige, intensieve studie. Het lezen van de puriteinen is een goede tweede stap. Feitelijk is het naar school gaan met de slimste jongentjes die de kerk ooit heeft gehad.
 
Waar u moet beginnen? Ik raad de beginner de volgende boeken aan:
 
The True Chistian's Love to the Unseen Christ, Thomas Vincent.
The Mischief of Sin of  The Duty of Self-Denial, Thomas Watson.
Gleanings from Thomas Watson, een klein boekje met verzamelde uitspraken.
The Grace of Law, Ernest Kevan; een goed boel over de rol van de Wet in de puriteinse theologie.
The Puritans on Conversion en The Puritans on Prayer: twee excellente overzichtswerken die de lezer het beste van het puriteinse denken geven over deze onderwerpen (uitgaven van Soli Deo Gloria).
 
Vertaling: Stefan van der Velde

 
1.
I dare say that angels' pens, angels' tongues, nay, as many worlds of angels as there are drops of water in all the seas and fountains, and rivers of the earth cannot point Him out to you. I think His sweetness has swelled upon me to the greatness of two heavens. O for a soul as wide as the utmost circle of the highest heaven to contain His love! And yet I could hold but little of it. O what a sight, to be up in heaven, in that fair orchard of the New Paradise, and to see, and smell, and touch, and kiss that fair field-flower, that evergreen tree of life! His bare shadow would be enough for me; a sight of Him would be the guarantee of heaven to me. If there were ten thousand thousand millions of worlds, and as many heavens, full of men and angels, Christ would not be pinched to supply all our want, and to fill us all. Christ is a well of life; but who knows how deep it is to the bottom? Put the beauty of ten thousand thousand worlds of paradises, like the Garden of Eden, in one; put all trees, all flowers, all smells, all colors, all tastes, all joys, all loveliness, all sweetness in one. O what a fair and excellent thing would that be? And yet it would be less to that fair and dearest well-beloved Christ than one drop of rain to the whole seas, rivers, lakes, and fountains of ten thousand earths.
2. The authority of the Holy Scripture, for which it ought to be believed, and obeyed, dependeth not upon the testimony of any man, or Church; but wholly upon God (Who is truth itself) the Author thereof; and therefore it is to be received because it is the Word of God.
 

© 2003 George Whitefield Stichting.